Przekroczyć próg - Równy dostęp osób niewidomych i słabowidzących do życia społecznego i zawodowego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona główna
Czcionka:   A domyślna |A średnia |A duża | zmień kontrast |
Jesteś tutaj: Strona główna » O PO KL

O PO KL

Informacje o PO KL:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z programów operacyjnych stanowiących instrumenty realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na lata 2007-2013 (Narodowej Strategii Spójności). Strategia ta zakłada znaczne przyspieszenie rozwoju społeczno - gospodarczego Polski, wzrost zatrudnienia oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z pozostałymi krajami UE.

W PO KL została skoncentrowana całość interwencji EFS w Polsce na lata 2007-2013, tak aby umożliwić pełne wykorzystanie zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy nowoczesnych i efektywnych struktur administracyjnych państwa.

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym:

 1. Zatrudnienie i integracja społeczna.
 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.
 3. Wysoka jakość systemu oświaty.
 4. Szkolnictwo wyższe i nauka.
 5. Dobre rządzenie.
 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
 7. Promocja integracji społecznej.
 8. Regionalne kadry gospodarki.
 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
 10. Pomoc techniczna.

W ramach komponentu centralnego (Priorytety I-V) wsparcie skierowane jest głównie na rzecz zwiększenia efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego (Priorytety VI-IX) zostają przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

 

Priorytety PO KL:


Centralne:


Zatrudnienie i integracja społeczna.
Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.
Wysoka jakość systemu oświaty.
Szkolnictwo wyższe i nauka.
Dobre rządzenie.
Pomoc techniczna.


Regionalne:


Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Promocja integracji społecznej.
Regionalne kadry gospodarki.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Środki komponentu regionalnego trafiają do regionów za pośrednictwem samorządów województw. Dla Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 przeznaczona jest kwota 738 062 125 EUR.
Instytucją Pośredniczącą jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”


Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji1:

 • wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej) (1)
 • kursy i szkolenia2 umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych (2)
 • staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy3 (3)
 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej (4)
 • rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (5)
 • rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy (6)
 • rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (7)
 • wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie (8)
 • promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (9)
 • wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej (10)
 • organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (11)
 • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym (12)
 • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych) (13)

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

1 W przypadku realizacji części zadań w projekcie przez podwykonawcę, wartość dodana projektu może zostać zwiększona poprzez zastosowanie przez beneficjenta projektu klauzul społecznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw.

2 Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu.

3 Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

Linki